Брокерска Куќа со традиција

ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје е еден од основачите на Македонската Берза за Хартии од 

Вредност и на Централниот Депозитар за хартии од вредност

.

За Компанијата

Ние сме еден од креаторите на пазарот на капитал во Македонија 

26+

години традиција

Активно учество во функционирањето и развојот на работењето со хартии од вредност во Македонија 

20.000+

клиенти

Доверба која ни ја даваат клиентите е резултат на квалитетот и професионалноста на вработените

1.000.000 е

основна главнина

Согласно законот за ХВ, Инвестброкер има дозвола да ги врши сите видови услуги со хартии од вредност

Визија

Визијата на Инвестброкер е оджување на високиот квалитет на работа во сферата на берзанското посредување, зајакнување на довербата помеѓу сегашните и воспоставување на доверба со идни клиенти, како и промовирање на професионални вредности кои се целосно насочени кон подобрување на финансискиот сектор.

Вредности

Високо ниво на стручност во берзанското посредување

Интегритет кој е пресликан во заштитата на самите клиенти и нивните интереси

Соработка која се обезбедува на начин на кој клиентите се чувствуваат како значаен дел од работата

Тимски дух кој се одразува на личниот раст и развој на нашите вработени и врвниот квалитет на финансиските услуги како пример за посветеност во работата

Мисија

Мисијата на Инвестброкер е овозможување на финансиските услуги и воспоставување стабилен однос со нашите клиенти и акционери, преку доверба, професионалност и посветеност од страна на вработените, како и понатамошно унапредување на нашите долгогодишни партнерски односи

.

Краток хронолошки развој

2021

Инвестброкер АД Скопје воведува нова услуга за своите клиенти – тргување со хартии од вредност на странски пазари.

2004

Промена на називот во Инвестброкер АД Скопје

2001

Активно учество во подготовките за основање и работа на Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје при што Макос – Инвест Брокер е еден од основачите акционери

1998

Основано како брокерско посредничко друштво Макос – Инвестброкер АД Скопје

1996

Основач и акционер на Македонска Берза АД Скопје

Основано како организиционен дел на Инвестбанка АД Скопје

Потребни ви се дополнителни информации?