Корпоративни услуги со хартии од вредност на македонски пазар

Јавни понуди на хартии од вредност

Покровителство при котација

Превземање на акционерски друштва

Јавни понуди на хартии од вредност

Организирање и подготовка на документи за сметка на изведувачот на хартии од вредност
потребни за успешно спроведување на нова емисија на хартии од вредност по пат на јавна понуда и застапување на
издавачот во постапката за запишување на јавно понудени хартиите од вредност преку берза

Дел од нашите успешно организирани јавни понуди на хартии од вредност

2022

СН Осигурителен Брокер АД Битола 

Прва емисија на корпоративни обврзници во Македонија

2018

Централна Кооперативна Банка АД Скопје

Прва емисија на конвертибилни обврзници

2013

Капитал Банка АД Скопје

Четврта емисија на обични акции

.

Покровителство при котација

Дејствување како покровител при котација за издавачи на хартии од вредност, организирање и подготовка на севкупниот процес за успешно завршување на котацијата.

.

Задолжителна котација на акционерски друштва, 2013 година

АД УТТ Македонија Битола

Аутомакедонија АД Скопје

Единство АД Тетово

Факом АД Скопје

Оилко Ад Скопје

Славеј АД Скопје

Македонски Телеком АД Скопје

Ангропромет Тиквешанка АД Кавадарци

.

.

Котација на акционерски друштва, 2002 година

Инвест Банка

Прва банка котиранана Македонската берза​

Алкалоид АД Скопје

Макпетрол АД Скопје

Факом АД Скопје

Аутомакедонија АД Скопје

Илинден АД Скопје

РЖ Економика АД Скопје

Алумина АД Скопје

КИРО ЌУЧУК АД Велес

АГРОПЛОД АД Ресен

ГАЛЕБ АД Охрид

ВИТАМИНКА АД Прилеп

ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ ТРАНСКОП АД Битола

СТОПАНСКА БАНКА АД Битола

ФАБРИКА ЗА КВАСЕЦ И АЛКОХОЛ АД Битола

МЕТАЛЕЦ Заштитно друштво АД Битола

АДГ ПЕЛАГОНИЈА Скопје

ТИПО АД Скопје

.

Преземања на акционерски друштва

Изработка на проспект и понуда за преземање како и застапување на преземачот во постапката за преземање

.

Успешно организирани преземања на акционерски друштва

2022

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, преземачи Христо Кондовски и Зоран Пејчиноски

2021

ЛИБЕРТИ АД Скопје, преземено од ЛИБЕРТИ ХОЛДКО ГАЛАТИ & СКОПЈЕ ЛИМИТЕД (LIBERTY HOLDCO GALATY & SKOPJE LIMITED)

2013

КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД Скопје, преземено од VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

2012

ЕДИНСТВО АД Tетово, преземено од Пофикс ДОО Тетово

2010

Успешно е организирано превземањето на СТАРТЕР БАНКА АД Куманово превземено од Централна Кооперативна Банка АД Софија Бугарија

2008

Успешно е организирано превземањето на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје превземено од Steiermarkishe Bank und Sparkassen AG, Graz, Austria 

2008

Успешно е организирано превземањето на СИЛЕКС БАНКА АД Скопје превземено од Централна Кооперативна Банка АД Софија Бугарија

2007

ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ, преземено од Societe Generale, Paris, France

2006

ФАКОМ, увоз-извоз, АД Скопје, преземено од Repro one limited B.V.I.

2004

Винарска визба Тиквеш АД Кавадарци, преземено од М6 Светлана и останати ДОО Скопје

Потребни ви се дополнителни информации?