Основачкиот капитал на ИНВЕСТБРОКЕР изнесува 1.000.000 € и согласно законот на ХВ има дозвола да го врши сите видови услуги со хартии од вредност. Погледнете ги нашите услуги : прочитај повеќе

Акција (Share) е сопственичка хартија од вредност која гласи на дел од основната главнина на АД. Таа е пренослива хартија од вредност. Прочитајте повеќе за Берзанските термини : прочитај повеќе

Доколку имате некои прашања, Ве молиме слободно контактирајте не. прочитај повеќе

Услуги

Основачкиот капитал на ИНВЕСТБРОКЕР изнесува 1.000.000 € и согласно законот на ХВ има дозвола да ги врши сите видови услуги со хартии од вредност :

купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на Клиентот;
купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност без задлжителен откуп на непродадените хартии од вредност; прочитај повеќе...

Берзански термини

Акција (Share) е сопственичка хартија од вредност која гласи на дел од основната главнина на АД. Таа е пренослива хартија од вредност.
Прочитајте повеќе за Берзанските термини...

прочитај повеќе...

За нас

ИНВЕСТБРОКЕР АД СКОПЈЕ е еден од основачите на Македонската берза за хартии од вредност како и на Централниот Депозитар за хартии од Вредност, а со тоа е и воедно еден од креаторите на пазарат на капитал во РМ.

прочитај повеќе...